Projecten

Vogelringstation West-Friesland

Onder het VRS project wordt jaarrond monitoring uitgevoerd op de vaste ringplek. Door jaarrond de vogelstand te monitoren d.m.v. het vangen met een vaste opstelling worden gegevens verzameld over de lokale (broedende) doortrekkende en overwinterende vogelpopulatie. Algemene soorten maar ook zeldzame dwaalgasten worden voorzien van een vogeltrekstation (VT) ring. Door middel van de aangebrachte ring verzamelen we gegevens over de verspreiding, trek en overleving van de vogels. Daarnaast worden biometrische gegevens verzameld zoals vleugellengte, conditie en gewicht. We kijken bij alle vogels naar de broedactiviteit en ruiscore.  

Alle verzamelde gegevens worden bij het vogeltrekstation ingevoerd via griel.nl

CES Project

Constant Effort Site oftewel CES is een project waarmee vergelijkbare gegevens op een gestandaardiseerde wijze worden verzameld.

Op onze vaste locatie doen we mee aan dit CES project. Het gebied leent zich hier goed voor doordat het voornamelijk uit struweel en bos bestaat. Door in de periode half april tot half augustus per 10 dagen te vangen, in totaal dus 12 maal, worden er per gebied gegevens verzameld over het broedseizoen van alle soorten. Hiermee worden lange termijn trends berekend waardoor men kan zeggen hoe goed of slecht het met een soort gaat. Overleving, reproductie en geslachtsverhoudingen spelen daarin een belangrijke rol. 

 

 

Nestkasten project

Rondom onze vaste locatie en bij medewerkers thuis hangen een aantal nestkasten bedoeld voor een diverse variatie aan broedvogels. Door nestkast controles gedurende de broedcyclus van soorten worden gegevens verzameld over eileg-datum, legselgrootte en broedsucces. Door de jonge vogels te voorzien van een ring kan ook de overleving en verspreiding van de pullen over meerdere jaren worden gevolgd. 

 

Tuinvangsten Medemblik

In Medemblik wordt al vanaf 2013 achtereen onderzoek gedaan in de tuin van een van de medewerkers. Hier worden gegevens verzameld van vogels uit urbaan (nieuwbouw) gebied.  Zie ook de jaarverslagen onderaan deze pagina. 

 

Soortproject Kauw

In samenwerking met o.a. VRS de Haar en vele andere ringers doen we mee in het soortenproject voor Kauw. Hierbij wordt jaarlijks getracht een aantal kauwen te vangen en te voorzien van een metalen VT ring en een gele kleurring met inscriptie (bijv. E200). Omdat kauwen zich moeilijk laten terugvangen is het gebruik van kleurringen van grote waarde. Hiermee kunnen de vogels op grotere afstand met bijvoorbeeld telescoop of camera worden afgelezen. Door meldingen te verzamelen wordt inzicht gekregen in lokaal terreingebruik, overleving, partners en broedbiotoop. Naast adulte worden er ook jaarlijks enkele pullen geringd.   

Kleurring gezien, gefotografeerd of afgelezen? Meldt hem via Ring gevonden? 

 

 

 

Soortproject Ekster

Het soortproject Ekster is gericht op het vangen van volgroeide eksters en deze te voorzien van een VT-ring en een gele kleurring voorzien van een inscriptie van twee cijfers (bijvoorbeeld: 00). Doordat eksters net als kauwen een lage terugmeldingspercentage hebben is gebruik van kleurringen van waarde. Hierdoor kunnen vogels op afstand worden gevolgd door aflezingen/foto's. Hiermee worden gegevens verzameld over terreingebruik, nestlocaties, partners en overleving. 

Kleurring gezien, gefotografeerd of afgelezen? Meldt hem via Ring gevonden? 

 

 

Overige werkzaamheden

Naast bovenstaande projecten voeren wij ook broedvogeltellingen uit op de CES locatie, aanvullend worden door medewerkers ook aanvullende tellingen voor SOVON uitgevoerd (MUS, Slaapplaats, Watervogels, etc.). Op verzoek van Vogeltrekstation of derden kunnen wij (in overleg met Vogeltrekstation) ook gericht vogelonderzoek uitvoeren, specifiek voor bepaalde soorten of bepaalde gebieden.

In overleg kunnen ook korte demonstraties worden gegeven van onze ringwerkzaamheden ter educatie.

Wil je informeren naar de mogelijkheden? Neem contact met ons op! 

Jaarverslagen

Onderstaand zijn de jaarverslagen te downloaden. Mocht je op de hoogte gehouden willen worden over de (jaar)verslagen? Neem dan contact met ons op! 

Jaarverslag 2023 VRS West Friesland
PDF – 1,4 MB 31 downloads
Jaarverslag 2021 VRS West Friesland
PDF – 4,5 MB 110 downloads
Jaarverslag 2020 VRS West Friesland
PDF – 4,1 MB 113 downloads